IMG_2657-k.jpg

shdc

Speelavond:
Dinsdag 19.30 uur

Speellocatie:
Wijkcentrum De Vleugel
Aart van der Leeuwlaan 4
2624 LD Delft

Goed bereikbaar:
OV: tram 1, halte Martinus Nijhofflaan
Auto: 's avonds gratis parkeren

vleugel-293x180

cdhs

hetei-k

Clubblad Het Ei

shdc

Clubreglement 2010
woensdag, 06 januari 2010 00:00
Clubreglement 2010: de laatste reglementswijzigingen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 5 januari 2010.
 1. Algemene zaken
  1.1 Dit reglement geldt voor alle interne (paren) competities van bridgeclub Prometheus meetellend voor het clubkampioenschap, te weten: de herfst-, de winter-, de voorjaars- en de slotcompetitie en bovendien alle overige door bridgeclub Prometheus georganiseerde wedstrijden.
  1.2 Tenzij door het bestuur anders wordt bepaald, wordt er gespeeld volgens de spelregels en de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
  1.3 Naast de interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap, wordt tijdens de districtsviertallencompetitie een zogenaamde tussencompetitie georganiseerd voor leden die niet aan de districtsviertallencompetitie deelnemen. Voor deze tussencompetitie geldt een andere opzet met een aangepaste promotie- en degradatieregeling, waarbij de plaatsen van de paren die deelnemen aan de districtsviertallencompetitie worden bevroren, en zonder toekenning van plaatsingspunten voor het clubkampioenschap.
  1.4 De interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap, worden in twee of meer lijnen gespeeld en bestaan elk uit minimaal vijf speelavonden. Het aantal speelavonden per competitie wordt bij aanvang van het seizoen door middel van het jaarprogramma bekend gemaakt.
  1.5 De eindstand van het vorige seizoen is bepalend voor de indeling in lijnen van de herfstcompetitie, inclusief promotie/degradatie
  1.6 Bij elke interne (paren)competitie meetellend voor het clubkampioenschap bestaan de hoogste lijnen elk uit 16 paren. De laagste lijn bestaat uit minimaal 14 paren. De indeling wordt in principe bepaald op grond van de eindstand van de voorgaande interne (paren)competitie meetellend voor het clubkampioenschap, met toepassing van de promotie- en degradatieregeling. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als een partnership wordt beëindigd.
  1.7 Tijdens de slotcompetitie kan voor de hoogste lijn(en) worden gekozen voor een butlertelling. Bij alle overige interne (paren)competities wordt de gewone parentelling toegepast.
  1.8 De speelavonden beginnen om 19.30 uur. Men dient zich vóór 19.25 uur bij de wedstrijdleiding te hebben gemeld.

 2. Regelingen bij afwezigheid, spelen in een andere lijn en met een invaller
  2.1 Het eigen gemiddelde van een interne competitie wordt berekend uit alle behaalde scores gedurende de betreffende competitie, al dan niet in de eigen lijn, met een invaller of als combipaar. Dit eigen gemiddelde wordt na elke speelavond opnieuw berekend en wordt bij het ontbreken van scores op 50% (of 0 imps) bepaald.
  2.2 Als beide spelers van een paar tijdens één speelavond afwezig zijn, dan is dit zonder gevolgen. Zijn beide spelers van een paar tijdens een tweede of derde speelavond afwezig, dan ontvangt het paar het eigen gemiddelde (over de wel gespeelde avonden) met een aftrek van respectievelijk 5% (of 10 imps) en 10% (of 20 imps). Zijn beide spelers vier of meer keren afwezig, dan eindigt het paar onderaan de ranglijst en degradeert daarom automatisch.
  2.3 Om rusttafels te vermijden wordt er gespeeld aan een combitafel, waarbij het paar uit de A-lijn altijd Noord-Zuid zit en het paar uit de B-lijn altijd Oost-West.
  2.4 Als een speler van een paar speelt met een ander clublid uit dezelfde lijn, dan ontvangt het betreffende paar de behaalde score.
  2.5 Als een speler van een paar speelt met een ander clublid uit een andere lijn, dan ontvangt het betreffende paar de behaalde score met een minimum van 52,5% (of 6 imps).
  2.6 Als een speler van een paar speelt met een invaller van buiten de club, dan ontvangt het betreffende paar de behaalde score met een maximum van 55% (of 12 imps).
  2.7 Als een paar tijdens een speelavond voor bridgeclub Prometheus uitkomt in een andere wedstrijd of door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) is afgevaardigd, dan ontvangt het betreffende paar het eigen gemiddelde met een minimum van 50% (of 0 imps).

 3. Promotie en degradatie
  3.1 Na afloop van elke interne (paren)competitie meetellend voor het clubkampioenschap vindt promotie en degradatie plaats. Vanuit de hoogste lijn is geen promotie en uit de laagste lijn is geen degradatie mogelijk.
  3.2 Met uitzondering van de hoogste lijn promoveren in principe de nummers 1 t/m 4 van elke lijn naar de naast hogere lijn.
  3.3 Met uitzondering van de laagste lijn degraderen in principe de nummers 13 t/m 16 van elke lijn naar de naast lagere lijn.
  3.4 Een paar kan alleen voor promotie of handhaving in de lijn in aanmerking komen als er tijdens minimaal 2/3 van het aantal speelavonden van de betreffende competitie, al dan niet met (een) invaller(s), een score is behaald. Voor promotie dient bovendien minimaal de helft van het aantal speelavonden met de eigen partner te zijn gespeeld en dient het eindgemiddelde minimaal 50% te zijn.
  3.5 Als een paar tijdens of aan het eind van een (interne) parencompetitie bedankt als lid, dan wordt dat paar automatisch als degraderend paar aangemerkt.
  3.6 Promoveren gaat voor degraderen. Dit betekent dat wanneer vanwege artikel 2.2 en/of artikel 3.5 meer dan vier paren degraderen, de eerstvolgende(n) uit de naast lagere lijn promoveert of promoveren. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de hoogste lijn(en) uit 16 paren blijft/blijven bestaan.

 4. Clubkampioenschap
  4.1 Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen, dient een paar alle interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap minimaal vier keer in dezelfde samenstelling te hebben meegespeeld.
  4.2 Na elke interne (paren)competitie meetellend voor het clubkampioenschap ontvangt de nummer 1 uit de hoogste lijn 1 punt voor het clubkampioenschap, de nummer 2 krijgt 2 punten, enzovoorts. De nummer 1 uit de eerstvolgende lijn ontvangt 11 punten, de nummer 2 krijgt 12 punten enzovoorts. De nummer 1 uit de eerstvolgende lijn ontvangt 21 punten, de nummer 2 krijgt 22 punten enzovoorts.
  4.3 Het paar dat na alle interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap de minste punten heeft behaald is clubkampioen, mits voldaan is aan artikel 4.1.

 5. Slemklassement
  5.1 Naast het clubkampioenschap wordt een slemklassement opgemaakt over alle interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap. Dit slemklassement is persoonlijk. Voor elk geboden en gemaakt klein slem worden 2 punten en voor elk geboden en gemaakt groot slem worden 4 punten toegekend. Down gaan in een geboden klein slem kost 1 punt en down gaan in een geboden groot slem kost 2 punten.
  5.2 De speler die aan het eind van het seizoen over alle interne (paren)competities meetellend voor het clubkampioenschap de meeste punten heeft behaald is de winnaar van het slemklassement. Bij gelijk eindigen beslist het aantal gemaakte groot slems en vervolgens eventueel het aantal gemaakte klein slems.

 6. Nieuwe leden en nieuwe paren
  6.1 Nieuwe leden worden in principe in de laagste lijn ingedeeld. In uitzonderingsgevallen kan hiervan, door het bestuur, worden afgeweken.
  6.2 Als er nieuwe partnerships worden gevormd, dan beslist het bestuur over de indeling van de nieuw gevormde paren.

 7. Aanvullende bepalingen
  7.1 Systeemkaarten zijn verplicht. Deze dienen ongevraagd aan elke tafel aan de tegenstanders ter inzage te worden gegeven.
  7.2 Het gebruik van Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is niet toegestaan.
  7.3 Bij iedere (vermeende) onregelmatigheid is men verplicht arbitrage te vragen.
  7.4 Tijdens alle competities en drives worden per speelavond meesterpunten toegekend volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
  7.5 Het bestuur houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.
  7.6 Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in dit reglement en/of de spelregels en de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) zijn geregeld.